4069 - Kodawari Saihai Simulation - Ochanoma Pro Yakyuu DS (JP)(BAHAMUT)